• Các doanh nghiệp hiện tại ở Việt Nam luôn tồn tại rất nhiều vấn đề từ mô hình quản lý đến chất lượng nhân viên. Những lý do này khiến cho năng suất lao động bị hạn chế, nguồn lực doanh nghiệp chưa được tối ưu hóa khiến cho chi phí bị đội cao, tồn tại nhiều lãng phí…
 • A+ KAIZEN với sự tập hợp của đội ngũ chuyên gia giỏi giàu kinh nghiệm thực tế sẽ cung cấp DỊCH VỤ TƯ VẤN CẢI TIẾN DOANH NGHIỆP, giúp doanh nghiêp của khách hàng chuyển biến mạnh mẽ, trở thành những doanh nghiệp tinh gọn có khả năng cạnh tranh trên mọi phương diện về kỹ thuật, chất lượng, chi phí, và giá thành…

 1. KHẢO SÁT & NẮM BẮT HIỆN TRẠNG (REVIEW)
 • Các chuyên gia của A+ Kaizen sẽ thông qua các công cụ tài liệu, phỏng vấn sơ bộ tình hình thông qua các nhà quản trị của công ty trước tiên. Tìm hiểu về công ty, nắm bắt được khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Sau khi nắm bắt được tổng quan A+ Kaizen sẽ cử các chuyên gia đến khảo sát thực trạng hiện trường doanh nghiệp. Tìm ra các nguyên nhân khiến doanh nghiệp thiếu hiệu quả và tìm ra các cơ hội cải tiến cho doanh nghiệp
 1. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN (PLAN)
 • Các chuyên gia A+ sẽ cùng với thành viên quản trị công ty lập nên các nhóm cải tiến trong công ty. Nhiệm vụ là cùng phân tích và đề xuất các phương án cải tiến mới cho công ty
 • Các phương án cải tiến này sau khi được bàn bạc sẽ trình lên ban điều hành để thực hiện dựa trên điều kiện thực tế của doanh nghiệp
 1. HUẤN LUYỆN (DO)
 • Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của A+ sẽ thực hiện huấn luyện kỹ năng làm việc, hướng dẫn cụ thể, cầm tay chỉ việc cho các đối tượng có liên quan trong quy trình cải tiến
 • Tổ chức các lớp huấn luyện nhân viên, quản lý, quản trị phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp
 1. ĐÁNH GIÁ (CHECK)
 • Sau khi tiến hành cải tiến sẽ theo dõi, làm báo cáo và so sánh hiệu quả của quy trình cải tiến đã thực hiện ở công ty
 1. RÚT KINH NGHIỆM (ACTION)
 • Tổng kết dự án và rút kinh nghiệm các thành công cũng như thiếu sót của dự án
 • Tạo tiền đề để thực hiện các dự án cải tiến tiếp theo của công ty.